Adatvédelmi tájékoztató

Hatályos: 2022.04.25-től.

A jelen adatvédelmi tájékoztató rögzíti, hogy a GelFor Data Kft. (a továbbiakban: „Adatkezelő”), mint adatkezelő miként kezeli és védi azon információkat, amelyeket a honlapjának látogatói (a továbbiakban: „Ügyfél”) a GelFor Data Kft. rendelkezésére bocsájt.

1. AZ ADATKEZELŐ ADATAI

Név: GelFor Data Kft.
Székhely: 1108 Budapest, Oltó u. 12. fsz/3.
Adószám: 12838871-2-42
Elérhetőség: www.gelfor.hu

2. AZ ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

A GelFor Data Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) rendelkezéseinek megfelelően kezeli Ügyfeleinek személyes adatait, elkötelezett az Ügyfelek személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

3. ADATKEZELÉSI ALAPFOGALMAK

• személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (ügyfél) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

• különleges adat: a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

• hozzájárulás: az ügyfél kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

• tiltakozás: az ügyfél nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

• adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

• adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

• adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

• nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

• adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

• adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;

• adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

• adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

• harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az ügyféllel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval

A HONLAP LÁTOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

Az adatkezelés célja:

1. Statisztikai adatgyűjtés és kezelés: A honlap látogatottságával összefüggő felmérések, elemzések készítése, a weboldal fejlesztése érdekében Az Adatkezelés jogcíme: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja (az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges)

Az Adatok tárolásának időtartama: 1 év

2. Információbiztonsági cél: A visszaélések megakadályozása, és azok felderítése Az Adatkezelés jogcíme: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja (az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges)

Az Adatok tárolásának időtartama: 2 év

3. Kapcsolat tartására szolgáló adatok: A „Kapcsolat” menüpont alatt megadott adatok (név, E-mail cím, telefonszám) kapcsolattartás céljából kerülnek rögzítésre. Az adatok megadása nélkül az Ügyfelek beazonosítására nincs lehetőség, a kapcsolatfelvételre nem tud sor kerülni. A kapcsolat felvételének célja a Ügyfél és az Adatkezelő közötti szerződéses viszony kialakítása.

Az Adatkezelés jogcíme: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja (az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez)

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja (az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges)

Az Adatok tárolásának időtartama: A szerződéses viszony létrejöttéig, vagy amennyiben nem történik szerződéskötés, 1 évig.

A honlap látogatásával járó sütikkel (cookies) kapcsolatos Adatkezelési Tájékoztató a honlapon külön felületen érhető el. A honlapon előfordulhatnak hivatkozások, melyek más emberek, cégek által üzemeltetett honlapra irányíthatnak. Ezen honlapok tartalmáért, adatkezeléséért a GelFor Data Kft. semmilyen mértékben nem vállal felelősséget.

Az Adatkezelő kijelenti, hogy az Ügyfelek által megadott, róluk begyűjtött adatokat bizalmasan kezeli, azokat harmadik fél részére nem adja át. Az Adatkezelő továbbá biztosítja, hogy az adatokhoz illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá, azok jogosulatlan felhasználását, továbbítását, másolását megtiltja.

JOGÉRVÉNYESÍTÉS

Amennyiben úgy véli, hogy Adatkezelő nem tartja be, vagy megsérti a vonatkozó jogszabályi előírásokat, vagy a jelen tájékoztatóban vállalt kötelezettségeket, úgy kérjük, hogy azt jelezze az alábbi elérhetőségeken:

GelFor Data Kft.
1108 Budapest, Oltó u. 12. fsz/3.
www.gelfor.hu
Az Adatkezelő mihamarabb, de legfeljebb 30 napon belül választ ad a problémára.
Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen (az érintett választása szerint az alperes székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes) bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A személyes adatok védelmével összefüggésével kapcsolatosan indított per illetékmentes.

Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11

SZERZŐI JOGI NYILATKOZAT

A honlap teljes tartalma szerzői jogvédelem alá esik a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján. Tilos a honlap tartalmának egészét, vagy egy részét előzetes írásbeli engedély nélkül másolni, terjeszteni, felhasználni. A honlapon közzétett adatok, információk felhasználása kizárólag magán használatra engedélyezett. A jogosulatlan felhasználás jogi következményeket von maga után, és a honlap üzemeltetője kártérítést, sérelemdíjat követelhet a jogsértő személytől.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓRA VAN SZÜKSÉGE?

Itt megadhatja elérhetőségeit, ezután mi hamarosan felvesszük Önnel a kapcsolatot.